14 Dec
14Dec

כמעט משחר ההיסטוריה ועד ימינו אנו, כיכבה הפאה הנכרית בעולמנו, ושימשה (כפי שהוכחנו בעבר ממקורות תורניים ואף ההגיון הבריא התייצב לימיננו) את נשות ישראל הקדושות (אפילו לדעת האוסרים, מלפני כ-450 שנה והלאה היא היתה בשימוש בבית ובחצר, אגב בחצר- בפרט אם אין בה עירוב ['חצר שאינה מעורבת']- עשויים להיות הרבה אנשים, ובכל זאת גם שם האוסרים התירו...) ולא עלה בדעתו של אף אחד לאוסרה (ואם אכן היו אז פוסקים שדעתם לאסור ברשות הרבים בוודאי היו פוסקים זאת במפורש).

היא היתה מוכרת וידועה ולא היתה לגביה שום שאלה הלכתית.

אך לפני כ-500 שנה, בזמן ה'שלטי הגיבורים' היא כבר לא היתה מצויה כבעבר וצץ צורך אקטואלי מסוים במקומות מסוימים להתירה במפורש.

והרינו להביא בזאת חלק מהגאונים הקדושים אשר בארץ המה, שחיו ופרסמו תורתם בתקופה שבין פרסום דעתו של ה'שלטי הגיבורים' עד פרסום דברי הפוסק האשכנזי שחלק עליו שדברי מחלוקתו הודפסו בשנת ה'שס"ט (תקופה של 55 שנה): רבי יוסף קארו ה'בית יוסף' (שנפטר למעלה מ-20 שנה לאחר הדפסת ה'שלטי הגיבורים' אף שלא ראה את ה'שלטי הגיבורים' לפני כתיבת ה'בית יוסף' וה'שולחן ערוך' שלו, אך בוודאי ראה את המשנה שהבאנו ממסכת שבת וידע מה היא פאה נכרית ומה שימושה ולא ראה שום עניין לאוסרה), הגאון רבי שלום שכנא רבו של הרמ"א, הרמ"א עצמו (רבי משה איסרליש בעל 'המפה' על ה'שולחן ערוך') שהביא את דברי ה'שלטי הגיבורים' ופסק כמוהו גם בספרו- "דרכי משה" על ה'טור' וגם בהגהותיו על ה'שולחן ערוך', רבי בצלאל אשכנזי בעל ה"שיטה מקובצת", רבי דוד בן זימרא- הרדב"ז, האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא), רבי משה קורדיברו- הרמ"ק, רבי שלמה לוריא המהרש"ל, רבי יוסף בין לב- המהריב"ל, רבי משה מטראני- המבי"ט, רבי שמואל די מדינה- המהרשד"ם, רבי אליהו די וידאש בעל ה"ראשית חכמה", האלשי"ך הקדוש, רבי אלעזר אזכרי בעל ה'חרדים', המהר"ל מפראג ועוד.

וכל המובאים לעיל או שהסכימו בפירוש ל'שלטי הגיבורים' כמו הרמ"א, או שעל כל פנים לא חלקו עליו על אף שכבר התפרסמו דבריו בזמנם, ועל אף שרובם כבר ראו גם את דברי הרמ"א בדפוס הלכה למעשה ומכך ששתקו מובן בוודאי שהם לא חלקו.
והנה גם לאחר שנדפסו דברי החולק ונודעה המחלוקת, חיו עוד גאונים גדולים ועצומים אשר מפיהם אנו חיים וגם הם לא נרתעו מהמחלוקת וכולם פסקו או כ'שלטי הגיבורים' או שעל כל פנים לא חלקו עליו.

ואלו שמות הגיבורים הגאונים האדירים שחיו בתקופה של 150 שנה לאחר הדפסת דברי הפוסק שחלק על ה'שלטי הגיבורים': רבי יהושע פולק- הסמ"ע (ספר מאירת עיניים) שבחיבורו ה'פרישה' פסק כ'שלטי הגיבורים', רבי יוסף מטראני המהרימ"ט בנו של המבי"ט, רבי מרדכי יפה בעל ה'לבושים' שפסק כ'שלטי הגיבורים', המהר"ם מלובלין רבו של השל"ה (ה'שני לוחות הברית'), רבי חיים ויטאל תלמידו המובהק של האר"י, השל"ה הקדוש, רבי מנחם עזריה (הרמ"ע מפאנו), המהרש"א, ה'מגלה עמוקות', רבי יואל סירקיש בעל הב"ח ('בית חדש'), המהר"ם שיף, רבי יום טוב ליפמן הלר בעל ה"תוספות יום טוב" שפסק כ'שלטי הגיבורים' בחיבורו 'לחם חמודות' על הרא"ש (רבינו אשר), רבי שבתאי כהן- הש"ך ('שפתי כהן' על השולחן ערוך), רבי אברהם אבלי גומבינר בעל ה'מגן אברהם' שפסק כ'שלטי הגיבורים' וכתב על החולק שכל קושיותיו הם "דברים דחויים", רבי דוד הלוי הט"ז ('טורי זהב') שמזה שהוא לא חלק על ה'מגן אברהם' מוכח שגם הוא פוסק כ'שלטי הגיבורים', רבי יהודה אשכנזי בעל ה'באר היטב' שפסק כ'שלטי הגיבורים', רבי מנחם מנדל אוירבאך בעל ה'עטרת זקנים' שפסק כ'שלטי הגיבורים', רבי חיים בנבנישתי בעל 'כנסת הגדולה' שפסק כ'שלטי הגיבורים', רבי חזקיה די סילוה בעל ה'פרי חדש', רבי אליהו שפירא בעל ה'אליהו רבה' שפסק כ'שלטי הגיבורים' ועוד.

בפוסט הבא בסייעתא דשמיא בלא נדר כמובטח, הסערה תגיע גם אלינו ונביא גם את דברי הפוסק החולק הראשון בהיסטוריה...

שלכם, מזכיר ארגון "גיבורי השלטים יוצאי עדות המזרח",

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות