14 Dec
14Dec

במסכת שבת, דף סד' עמוד ב', מפרטת המשנה את החפצים ופריטי הלבוש איתם רשאית אישה יהודיה לצאת החוצה בשבת. לא, המשנה לא התבלבלה חלילה בין מסכת שבת למסכת כלה. לאמיתו של דבר, המשנה לא דנה כאן כלל בדיני צניעות ויופי  אלא בדיני טלטול, במקום שאין עירוב כמובן (עירוב זה תיחום המקיף את כל השטח המדובר,  מאחד את המקום לרשות אחת וכך מתיר את טלטול ונשיאת החפצים ופריטי הלבוש השונים בתחומו).

ובהקדים: בשבת אסור לטלטל שום דבר ברשות הרבים, למעט פריטי הלבוש שהאדם לובש עליו כשהוא סמוך ובטוח שלא יורידם ללא סיבה בלי שימת לב ויטלטל אותם בידו, ככיפה, כובע, שרשרת אישה וכיוצא באלו.

ואלו דברי המשנה הקדושה:
"יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה ובטוטפת ובסרביטין בזמן שהן תפורין בכבול ובפאה נכרית לחצר.." סוף המשנה לא נוגע לענייננו.. לדאבוננו..

כלומר המשנה, אפוא, מתירה לאישה לצאת עם פאתה (בפוסט הראשון בסדרה הבאנו את פירוש רש"י שהסביר מהי אותה פאה) לחצר (מהתורה חצר משותפת של מספר בתים אינה רשות הרבים וניתן לטלטל בה), אך אסרה עליה לצאת כך מהחצר לרשות הרבים שמא תבוא לשולפה מראשה ולטלטלה בידה באיסור משום שיצחקו עליה (כך לדעת התוספות בדף נז' עמוד ב' בדיבור המתחיל 'אי כבלא דעבדא תנן', הוא לא כותב מדוע יצחקו. אחרים כן כותבים סיבות אך זה לא רלוונטי כרגע).

בקושיות הנשאלות פעמים אין ספור (מבורות, שטיפת מוחין, תמימות וכיוצא באלו..) בכל תחומי התורה ובפרט בעניין כיסוי הראש לאישה, זכיתי (אשמח לוותר על הזכות..) לשמוע לא פעם את הסלוגן מרוקן התוכן: 'שמע, ⁦ עם כל הכבוד- לא נראה לי שפאה זה כיסוי ראש!..'

ואני משיב בחיבה ללא החסרת פעימה: 'נשמה טובה- תורה זה לא משאל- עם! היא לא שואלת את ההמון מה נכון ואז מחליטה.. בין אם הנך מבין ובין אם לאו- זו ההלכה! ומצד מהותה האמיתי היא למעלה מהבנת שכל אנושי.. גם כשאתה בטוח שירדת לסוף דעתה של התורה- יש לזכור תדיר שזוהי חכמה אלוקית!..'

אך כאן אבקש ברשות מורי ורבותיי לחרוג מהכלל הנ"ל ואשאל אתכם, יהודים ויהודיות יקרים ויקרות כבשיעור חברה:

אם המשנה אסרה על אישה לצאת בשבת עם פאה נכרית לרשות הרבים שמא תבוא לטלטל אותה ותחלל שבת- מה זה אומר לגבי חבישת פאה בימי החול?..

ובמילים אחרות, אם ההלכה קובעת למשל: ' אל לו ליהודי לפצח אגוזים בשבת.' האם מובן מכאן ש כן מותר לו לפצח בימי החול?..

ובצורה הפוכה- האם התורה באופן תיאורטי עשויה להורות לנו הלכה בסגנון הזה: 'אין לאכול חזיר בסוכה!..' האם יהיה צורך בציווי שכזה בשעה שידוע לכל שמאכל כזה אסור גם בימי החול מחוץ לסוכה!?..

אתם מוזמנים בחום (חסידי) להשיב על השאלה הקלילה, בהצבעה כמובן!

באחד הפוסטים הבאים (בעזרת השם ללא שום נדר כלל) נארח בשיעור החברה הניסיוני שלנו רב ספרדי גאון שבגאונים שיענה למי שטרם הצליח לענות על השאלה בחכמה, בינה ודעת האישיים שלו.

שלכם, יפתח לוזיה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות