24 Dec
24Dec

כשיוצאים מציון הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, נתקלים בדוכני רוכלים לרוב: מזון, שתיה, קמיעות, בגדים, מטפחות, כובעים, תמונות צדיקים, תשמישי קדושה ואולי אפילו טוסטר משולשים...

ולאור דברי רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר שלו, כמדומני שיש כאן פיספוס ואבסורד גדול ואף סוג של 'לעג לרש', אם אישה תקנה דווקא שם מטפחת או כובע, ותלך עימם ברשות הרבים בכל צורה שהיא, או אפילו בבית, ולא תכסה כראוי...

אנא מכם, אל תיפגעו: זהו ספר קודש מקובל בתפוצות ישראל, ואילו הן מילותיו של רשב"י, בבקשה קחו את הדברים למקומות הנכונים של חיזוק בצניעות ויראת שמיים, הבאת ברכה לביתכם וזריקת הקללות והגזירותעל אויבנו ככוונת רשב"י ולא חלילה לעלבון, פחד מיותר וגישה שלילית ליהדות שהרי אין זו דרכנו והשקפת עולמנו כלל וכלל!.

ולהלן דברי קודשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, פרשת נשא דף קכה': "תונבא ליתי (קללה תבא) על ההוא בר נש (על אותו בן- אנוש, אדם) דשבק לאנתתיה (שמניח, מרשה לאשתו) דתתחזי משערה דרישא לבר (שייראו שערות ראשה לחוץ) ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא (וזה אחד מיסודות הצניעות של הבית) ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר (ואשה שמוציאה משערות ראשה לחוץ) לאתתקנא ביה (לתקן, לייפות את עצמה בכך) גרים מסכנותא לביתא (גורמת מסכנות, עניות לבית) וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא (וגורמת שהבנים שלה לא יהיו חשובים ומוצלחים בדור) וגרים מלה אחרא דשריא בביתא (וגורמת שהסטרא אחרא- ה'צד האחר', הרוע הרוחני ישרה בביתה) מאן גרים דא (מי גורם את כל הצרות הללו?-) ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר (אותו שיער של האשה שרואים אותו בחוץ!) ומה בביתא האי (ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת בגילוי שיער בבית) כל שכן בשוקא (על אחת כמה וכמה כשיוצאת כך לשוק, החוצה)..."

שלכם, מפיץ ראשי של הסטיקר "עם כל הכבוד לקמיעות- הגאולה תלויה בפאות"

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות