04 Jan
04Jan

רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר (ה'שצ"ז, 1637 – ג' בתשרי ה'תמ"ג, 5 באוקטובר 1682) היה מגדולי הפוסקים האחרונים, מחבר ספר ה'מגן אברהם'- פירוש מרכזי ל"שולחן ערוך".

ב'שולחן ערוך' חלק 'אורח חיים', סימן ע"ה, סעיף קטן ה', על דבריו הנכוחים של הרמ"א (מבוארים להפליא בפוסטים הקודמים)- "וכל שכן שער נכרית (מותרת) אפילו דרכה לכסות", מגן ה'מגן אברהם' במגננה תוקפת, ואלו מילותיו הטבולות בחריף מעודן: 

"כן צריך לומר, וכן הוא ב'שולחן ערוך' דפוס ותיקין, וכן כתב ב'שלטי הגיבורים' דמותר לכתחילה כדאיתא (כמובא) במשנה פרק ו' דשבת (של מסכת שבת), יוצאה אשה בחוטי שער וכו' דלא (שלא) כ'באר שבע' שחולק עליו, והאריך בסוף ספרו בדברים דחויים.."

אכן כן גבירותיי ורבותיי, עיניכם אינן מהתלות בכם- ה'מגן אברהם' טוען בלהט שדברי מחלוקתו של ה'באר שבע' הינם 'דברים דחויים' וצודקים הרמ"א וה'שלטי הגיבורים' בהיתר הפאה הגורף שלהם.

שלכם,
ה'מגן יהושע בועז ברוך',

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות