04 Jan
04Jan

הרב מרדכי יפה (ה'ר"צ, 1530 לערך, פראג - ג' באדר ב', ה'שע"ב, מרץ 1612, פוזנא) המכונה "בעל הלבושים" או "בעל הלבוש" היה מחכמי בוהמיה; רב, פוסק, מפרש ה'שולחן ערוך', ותלמידו המובהק של הרמ"א.

בספרו 'לבוש התכלת' על ה'שולחן ערוך' חלק 'אורח חיים', סימן ע"ה, סעיף ב', הוא מצטרף בכבוד ללהקת הפוסקים המתירים לחבוש פאה נכרית וכותב בזו הלשון: "שער של אשה שדרכה לכסותה אסור לקרות כנגדה (קריאת שמע) אפילו באשתו, אבל בתולות שדרכן ללכת פרועות הראש - מותר, והוא הדין שערות של נשים שדרכן להיות מגולים כגון שערות הרגילות לצאת חוץ לצמתן וכל שכן פאה נכרית שאינו שלה אפילו דרכה לכסותו מותר".

שנזכה לגילוי מרדכי היהודי של דורנו - מלכנו משיחנו,

שלכם,

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות