04 Jan
04Jan

הגאון רבי חיים בנימין פונטרימולי עליו השלום היה פוסק הלכה ורב טורקי, מרבני איזמיר.

נולד לרב חייא פונטרימולי, מחבר הספר 'צפיחית בדבש'. נישא לבתו של רבי יהושע אברהם קריספין, גיסיו היו הרבנים שמואל ואהרן קריספין.

⁦⁩היה חבר בבית דינו של רבי חיים פלאג'י.

סדרת הספרים "פתח הדביר"- ארבעה כרכים על שולחן ערוך 'אורח חיים'- פרי עטו- מצוטטים רבות בספרי השו"ת וההלכה.

הוא היה מוערך מאד בעיני חכמי דורו, הדבר בא לידי ביטוי בהסכמת רבני איזמיר לספרו פתח הדביר, חמיו, רבי יהושע אברהם קריספין, ורבי חיים פלאג'י מתארים אותו: "ארי שבחבורה... בר אבהן ובר אוריין.. שלם בכל מדות טובות שמנו חכמים". בעל ה"שדי חמד" כותב עליו: "הרב פתח הדביר כל רז לא אניס ליה, והרגיל בספרו הקדוש יודע ומכיר שדרכו בקודש חופש כל חדרי תורה בעניין שעוסק בו דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים".

⁦⁩נפטר בשנת ה'תרל"ג י ניסן (1873).

בספרו "פתח הדביר" (חלק 'אורח חיים' סימן עה' סעיף א', נדפס בשנת ה'תקצ"ח) הביא את דברי ה'מגן אברהם' ו'מחצית השקל' בביאור הראיה מהגמרא להתיר לבישת פאה נכרית ברשות הרבים, והסתייע מהם לענין אחר, ולא הזכיר שיש החולקים עליהם, ומשמע שפסק כמותם.

שלכם,

מבקש האמת,

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות