04 Jan
04Jan

רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין (ה'של"ט 1579 - ו' באלול, ה'תי"ד 1654) - תלמיד המהר"ל מפראג, היה מגדולי חכמי אשכנז ופולין ומגדולי פרשני המשנה, בעל פירוש "תוספות יום טוב" על המשנה אשר על שמו הוא מכונה ("התוספות יום-טוב").

בספרו "לחם חמודות" (במהדורה ראשונה היה נקרא "דברי חמודות") - הערות על פסקי הרא"ש (רבינו אשר בן רבי יחיאל), במסכת ברכות דף כד' עמוד א', הערה קי"ט הוא מתנסח ומנצח כך: "ודוקא שער שלהן, אבל פאה נכרית אפילו דרכה לכסות אינה ערוה, אפילו בגלוי".

שלכם בקטע הכי טוב, יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות