24 Dec
24Dec

עסקנים אינטרסנטים וחסרי הסמכה תורנית חופרים לנו שנים רבות מדי בדמגוגיה שיטתית שמרן הגאון הרב עובדיה יוסף עליו השלום אוסר את הפאה מכל וכל... וזהו שקר גס, בדיוק כמו שאר השקרים שלהם.

ובשל כך אני שומע רבות על כל מיני חילוקי דעות בתוך המשפחה הגורמים לאתגרים גדולים בשלום בית.. וחבל...

לעיתים לאישה נמאס (ואפשר בהחלט להבינה..) מהמטפחת ומהשלכותיה, והיא חפצה מאוד להתחיל להדר בחבישת פאה, אך בעלה לא מוכן לשמוע...

לחילופין - לעיתים המראה המוזנח של האישה מואס אותה בעיני בעלה והוא מכוון לכיוון הפאה אך אשתו חוששת משיזוף יתר בגיהנום..

לרוב הם תולים את אי זרימתם עם בן הזוג בכך שהם 'ספרדים' (סוגיה שלימה וסבוכה בפני עצמה - קיים בלבול עצום כיום במושג 'ספרדי', 'מזרחי', 'תימני', מנהגי ספרד וכיוצא באלו ודי למבין..) וסרים לדברי הגאון רבי עובדיה יוסף עליו השלום.. (תגיד שאתה מתקמצן על המחיר ועל החפיפות!.. מה אתה מאשים את כבוד הרב?!..).

אז אני שמח לאכזב את אחד מכם שגם אם הוא לא מוכן לפסוק בעניין הזה כשאר הפוסקים הספרדים הרבים שהתירו ו/או העדיפו פאה ובוודאי לא התירו לגלות שערות כבמטפחת, עדיין הוא יכול לסמוך על דברי מרן בעצמו:

עיינו נא בדברי הרב בשו"ת (שאלות ותשובות) 'יביע אומר' חלק ד' אבן העזר סימן ג': "נראה שיש מקום להתיר לאלמנה וגרושה ללכת עם פאה נכרית ברשות הרבים, כי הנה ידועים דברי ה'שלטי הגיבורים' סוף פרק 'במה אשה' (דף סד:) שנראה לו להתיר לנשים לצאת בפאה נכרית וכדמוכח ממתני' (וכפי שמוכח מהמשנה) וכן כתב הרמ"א (רבי משה איסרליש) ב'דרכי משה' 'אורח חיים' ככל דברי ה'שלטי הגיבורים' הנזכר לעיל בשמו, עיין שם. והמשנה ברורה שם (סעיף קטן ט"ו) כתב בשם ה'פרי מגדים', שבמדינות שהנשים יוצאות בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על ה'שולחן ערוך' (הכוונה לרמ"א הנ"ל בהגהתו ל'שולחן ערוך' ומסיק הרב שם-) ..על כל פנים כאן שגם בנשואות יש מקילים גם ברשות הרבים, בגרושה או אלמנה מיהא (-מכל מקום) יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

כלומר איסורו אינו גורף כלל וכלל וככל הנראה אם את גרושה או אלמנה יש לך חסינות מתנורי הגיהנום, ולא ייתכן שהרב יתיר לאשה איסור רק משום שזקוקה לשידוך ו/או פרנסה וממילא מובן שגם לנשואה ה"איסור" - אם קיים בכלל - לא כזה נורא...

וכן כתב שם: "ומכל מקום מצינו לכמה מהאחרונים שהאריכו למעניתם ליישב קושיות ה'באר שבע' מעל ה'שלטי הגיבורים' (מצאנו כמה מהפוסקים בדורות האחרונים שכתבו באריכות תשובות על קושיות ה'באר שבע' וכך למעשה הצדיקו את ה'שלטי הגיבורים'), וכמו שכתב באורך ב'תשובה מאהבה' חלק א' סימן מח'. ובשו"ת 'עדות ביהוסף' מטעלז (סימן כט'). ועיין עוד בשו"ת 'בית יצחק' שמעלקיס (חלק 'אורח חיים', סימן יד'- טו').

והובאו דבריו בספר "מעין אומר" חלק י"ב (תשובות קצרות שכתב מפיו הרב יהודה נקי, ששימש אצלו כמזכיר וכתב בדקדוק ובשעת מעשה את נוסח השאלה והתשובה ששמע מפי הרב) וכן בספר "קיצור שולחן ערוך הרב עובדיה" (עמ' תרל"ט):

שאלה: זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך ולא מוצאת חן בעיני בעלה. וללבוש פאה בעלה לא מוכן, כי פוסק כרבנו [הגר"ע, לאסור פאה]. מה עושים? תשובה: "מו"ר נר"ו שאלני, מה בעלה רוצה?" ואמרתי לרבנו: "מטפחת". וענה מו"ר נר"ו: "יכולה ללבוש פאה" (פרק ב' שאלה ט/ז, עמ' קנ"ג).

כמו כן מצב נפשי רעוע מזכה אותך בכרטיס יציאה מיידי מאש הגיהנום.. ונשואה שמעידה על עצמה שהיא לא נכללת לעולם בהגדרה הזו כנראה עדיין ב'שבע ברכות' או כבר חובשת פאה ברוך ה'...

שאלה: בחור מישיבת חזון עובדיה שנשא אשה, ואשתו כבר שנתיים הולכת עם מטפחת. כעת קשה לה והיא בדכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה. תשובה: "שתלבש פאה. הרי היא בדיכאון, מה אתה רוצה, שתשתגע?" (פרק ב' שאלה ט/יב, עמ' קנ"ו).

שאלה: רב קהילה מחו"ל שאל, במקום מגוריו בחו"ל כל הנשים הולכות בגילוי ראש, חוץ לשתי נשים מחסידות חב"ד שהולכות עם פאה. האם אשתו יכולה ללכת עם פאה צנועה, שבולטת שזה לא שיער? תשובה: "תלבש" (פרק ג' סי' שמ"ג, עמ' ת"ו).

שאלה: בקהילה אחת בחו"ל, בה כל הנשים ללא כיסוי ראש, התחזקה אשה אחת והחלה ללכת עם פאה. אמר לה רב הקהילה, שאם לא תשים מטפחת, כבר עדיף לא כלום. מה רבנו אומר על זה? תשובה: "לא. ודאי פאה עדיף מגילוי ראש" (פרק ב' שאלה ט/טו, עמ' קנ"ח).

מענה מפורש ומעשי לכל המתיפייפות למיניהן ההולכות בגילוי ראש (מסיבות מובנות לכאורה..) מחד, אך בשום פנים ואופן לא מוכנות לחבוש פאה (מסיבות שאינן מובנות בשימנו את המעלות העצומות מול החסרונות הזניחים- עלות, חום וכו') מאידך.. זה מגוחך אפילו לדעת הרב עובדיה.. ובצדק...

שאלה: רב קהילה מחו"ל שאל, במקום מגוריו בחו"ל כל הנשים הולכות בגילוי ראש, חוץ לשתי נשים מחסידות חב"ד שהולכות עם פאה. האם אשתו יכולה ללכת עם פאה צנועה, שבולטת שזה לא שיער? תשובה: "תלבש" ('מעין אומר', חלק י"ב פרק ג' סי' שמ"ג, עמ' ת"ו).

שאלה: נפגש עם בחורה טובה מכל הבחינות, אך היא מתעקשת על פאה. מה יעשה? תשובה: "שיסגור, וישפיע עליה אח"כ" (פרק ג' סי' שפ"ה, עמ' ת"כ).

שאלה: בחורה שרוצה פאה, וזה עומד בפני ביטול כל הנישואין, מחמת שהבחור אינו מוכן, מה לעשות? תשובה: "יעלים עין" (פרק ב' שאלה ט/ח, עמ' קנ"ד).

שאלה: בעל תשובה, הציעו לו בחורה שרוצה ללבוש פאה. שאל האם יוכל לשאתה, והוא ישפיע עליה אחר הנישואין שתעבור למטפחת? תשובה: "אפשר" (פרק ג', סי' ר"ה, עמ' שס"א).

שאלה: בחור בן שלושים ושתים, הציעו לו בחורה מחסידות חב"ד שרצתה רק פאה, ובגלל זה עזבו. כעת הציעו לו אותה שוב, ואמר אולי זה סימן משמים? תשובה: "שיקח אותה, הוא כבר זקן, עד מתי יחכה" (פרק ג' סי' רצ"ב, עמ' ש"צ).

שאלה: נכנס בחור לשאול אם לסגור שידוך עם אחת שרוצה פאה והיא יתומה מאב? תשובה: "תסגור איתה, היא כבר בהמשך תלבש מטפחת" (פרק ג' סי' רל"ה, עמ' שע"א).

כמו כן אם את "חילונית" - אין שום חשש הרהור, יופי, ביקור בגיהנום ושאר ירקות:

שאלה: "חוזרת בתשובה שהיתה הולכת עם פאה, כעת הולכת עם מטפחת. האם מותר לה לתת את הפאות שלה לאחותה החילונית ללבוש?" תשובה: "מותר".

כמו כן התיר לבחור ישיבה להתחתן עם בחורה המתעתדת ללבוש פאה, כאשר הבחור הסכים לכך רק אם יתיר לו הגר"ע יוסף בכתב ידו. וכתב לו הגר"ע בכתב יד קודשו שמתיר לו להתחתן עמה, ולוקח עליו את האחריות ללבישת הפאה (ומעשים בכל יום).

ובפרט שהגאון רבי עובדיה יוסף הקדיש את חייו להחזרת עטרה ליושנה לפי מרן בית יוסף - רבי יוסף קארו, והוא הרי לעולם לא אסר פאה! ולעולם לא התיר מטפחת!... ובטח שלא גילוי שיערות!..

אגב, רבות מבנות משפחת הרב עובדיה עליו השלום מהדרות לחבוש דווקא פאה נכרית..

שלכם עד החופה ואחריה,

יועץ אירגוני של "איגוד הס"ט (ספרדים טהורים) להחזרת הפ"ט (פאה טהורה)"

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות