24 Dec
24Dec

הרב הספרדי (מוצא פרסי) רבי בן-ציון אבא שאול (כ"ט בתמוז ה'תרפ"ד, 31 ביולי 1924 - י"ט בתמוז ה'תשנ"ח, 13 ביולי 1998) היה ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים ופוסק הלכה נודע.

וזו לשונו בספרו 'אור לציון' חלק ב', שם מבוארת בקיצור נמרץ דעתו המורחבת בחלק א', בה הוא מליץ בעד ה'שלטי הגיבורים' ודוחה את הקושיות עליו:

"הלכה: מותר לקרוא דברים שבקדושה כנגד אישה הלבושה פאה נכרית.

ביאור: ראה בספר אור לציון תשובות חלק א' 'אור החיים' סימן יא', במה שנתבאר שם ליישב דברי הרמ"א (רבי משה איסרליש) שכתב שמותר לקרות קריאת שמע כנגד אשה הלובשת פאה נכרית, ושמותר לה לצאת כך לשוק במקום שרגילות בכך, ונתבאר שם שכן היא גם דעת הרמב"ם ומרן השולחן ערוך".

ובקונטרס 'כיסוי ראש לאשה' (נדפס בשנת תשס"ח) כותב הרב דוד קורן שליט"א וזו לשונו: "יש מהעולם שרצו לטעון שה"אור לציון" (כוונתו לרב אבא שאול מחבר הספר 'אור לציון' הנ"ל) רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפה, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות."

ובירחון 'אור תורה' קובץ כא' על דעתו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול בעניין פאה נכרית כתב הרב מרדכי כליפא מבת ים: "בדידי הוה עובדא (-איתי היה מעשה) שנפגשתי עם הגאון שליט"א (כוונתו לרב אבא שאול) בחתונה ביום ג' אלול תשמ"ז ואמר לי בזה הלשון: אני מתיר פאה נכרית". עד כאן לשונו. וזכורני שהרבנית הלכה בפאה נכרית ללא כיסוי אחר".

והרב ברוך שרגא שליט"א מתלמידי הגאון רבי בן ציון אבא שאול, כתב בהסכמה לאחד הספרים ששמע מפי הרב אבא שאול שיש לדעתו כמה דרגות בכיסוי הראש: א. כיסוי ועליו מטפחת ועליה שאל, דהיינו שלושה כיסויים. ב. כיסוי ועליו מטפחת, באופן שלא יוצאת מכיסוי הראש אפילו שערה אחת, דהיינו שני כיסויים. ג. פאה עם כובע. ד. פאה גלויה. ה. מטפחת, שיוצאות ממנה כמה שערות החוצה, וזה הכיסוי הגרוע שבכולם."

וכן כתב מרן הגאון רבי שלום משאש עליו השלום בשו"ת 'שמש ומגן' שהבאנו בזמנו: "והיום ראיתי שגם הגאון רבי בן ציון אבא שאול שליט"א בספרו אור לציון (חלק 'אורח חיים' סימן יא') מתיר לכל הנשים לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים. והליץ בעד שלטי גיבורים ורמ"א. ודבריו ברורים שם להתיר, ולא כמו שפירשו בהם איזה תלמידים שלא הבינו את דבריו."

שלכם מהודו ועד כוש, מפקד יחידת לוחמי הגרילה "עד השערה האחרונה"

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות